Nemo @ Duikvaker VirtualXpo

Geen ‘echte’ Duikvaker dit jaar… de reden zal wel duidelijk zijn. Maar wel een Duikvaker VirtualXpo.

Op 6 & 7 februari kun je online naar Duikvaker VirtualXpo, open van 10 tot 20 uur.

Ook wij popelen om jullie terug te zien, dus wij zullen online zijn. Wij : Bert / Sofie / Nancy zullen virtueel aanwezig zijn, weliswaar zonder de borreltjes…, om al jullie vragen te beantwoorden.

Hieronder vind je de link van Duik vaker virtualXpo :

https://www.virtualxpo.nl/

Duikvaker is voor iedereen gratis te bezoeken. Vooraf registreren is niet nodig. Je kunt op 6 en 7 februari naar VirtualXpo.nl gaan en daar direct het online beursgebouw betreden.

Hoe kan je ons vinden? Exposanten zijn op meerdere manieren terug te vinden op Duikvaker VirtualXpo. Allereerst is er een beursvloer waar jullie ons (Nemo Dive Club & Hotel) kunnen opzoeken. Daarnaast kunnen exposanten gevonden worden op locatie (Safaga / Egypte). Op google maps staan alle deelnemers aan de beurs.

Tot gauw online,

Het ganse Nemo-team

Nemo @ Duikvaker VirtualXpo

No ‘real’ Duikvaker this year… the reason will be clear. But a Duikvaker VirtualXpo.

On 6 & 7 February you can go online to Duikvaker VirtualXpo, open from 10 am to 8 pm.

We too are eager to see you again, so we will be online. We: Bert / Sofie / Nancy will be virtually present, albeit without the drinks…, to answer all your questions.

Below you find the link of Duikvaker virtualXpo:

https://www.virtualxpo.nl/

Duikvaker is free for everyone to visit. Pre-registration is not necessary. You can go to VirtualXpo.nl on 6 and 7 February and directly enter the online expo-building.

How can you find us? Exhibitors can be found in several ways on Duikvaker VirtualXpo. First of all, there is an exhibition floor where you can visit us (Nemo Dive Club & Hotel). In addition, exhibitors can be found on location (Safaga / Egypt). All participants of the fair are listed on google maps.

See you soon online,

The entire Nemo team

Merry X-Mas

Nemo wish you a Merry X-mas and a good and healthy end of the year.

May 2021 be better…

Nemo corona-proof

Wij zijn er totaal klaar voor, Nemo is corona-proof verklaard.

Zowel het hotel, de boot en het duikcenter kregen audits en we zijn geslaagd.

Alle nodige sprays, zeep, desinfecterings sprays, handgels, maskers, handschoenen… Alles is aanwezig.

Een plexi-scherm bij de receptie, verschillende potjes voor gebruikte en “cleane” pennen.

Bij aankomst worden alle koffers en schoenen gedesinfecteerd.

Stoommachine voor de matrassen, kussens en zetels is aanwezig.

Het personeel kreeg een opleiding ivm met op- en afzetten van maskers, handen wassen, social distance…

De thermometer is er ook, en nee Sofie het is geen pistol 🙂

In het restaurant staan de tafels op keurige afstand van elkaar.

En… ook een eigen kliniek hebben we, samen met een verdieping voor quarantaine.

Te veel om op te noemen, maar alles is zoals het hoort te zijn volgens de Egyptische voorschriften, en ik denk dat die nog wat strenger zijn dan de Europese normen.

Jullie zijn allemaal welkom, maar nu is het nog wachten tot jullie een vlucht vinden naar Egypte.

Nemo Corona-proof

Nemo Corona proof

We are totally ready, Nemo has been declared corona-proof.

Both the hotel, the boat and the dive center were audited and we passed.

All necessary sprays, soap, disinfection sprays, handles, masks, gloves … Everything is there.

A plexi screen at the reception, different pots for used and “clean” pens.

All suitcases and shoes are disinfected on arrival.

Steam engine for the mattresses, pillows and seats is available.

The staff received training in putting on and taking off masks, washing hands, social distance …

The thermometer is also there, and no Sofie it is not a pistol 

In the restaurant, the tables are neatly spaced.

And … we also have our own clinic, together with a floor for quarantine.

Too many to mention, but everything is as it should be according to Egyptian regulations, and I think they are even stricter than European standards.

You are all welcome, but now you must wait until you find a flight to Egypt.

Clean-up in Safaga

In samenwerking met Hepca en CDWS werden er deze week verschillende dagen clean-ups georganiseerd van de stranden en onderwater.

Op 25 en 26 juni was Safaga aan de beurt.

Praktisch alle duikcentrums van Safaga hebben meegewerkt. Ook Nemo was aanwezig met Bert, Hans, Moustapha, Samaka en ik (Nancy) . Samen met Freedom Divers en Ducks Diving opereerden we vanuit Nemo

Verder waren er ook nog Ullisdiving met United Divers, Dunes and 3 Turtles vanuit de aluminium haven waar de boten gemeerd liggen.

Hoeveel hebben we opgehaald van onder water ? Geen idee in kilo’s, maar het was heeeel veel.

Elk 2 of 3 zakken mee om het vuil op te bergen, na een kwartier rapen waren die vol en dan legen op het strand en terug het water in voor de tweede ronde. En dit 2x per dag, en 2 dagen.

Hoofdzakelijk plastiekflessen, blikjes, plastiek zakken en autobanden ?!! Ongelooflijk wat er allemaal in de zee verdwijnt.

Een flink stuk is al opgeruimd, maar helaas ligt er nog heel veel. Hopelijk kunnen we dit wel nog enkele keren herhalen, we hopen dat we daarvoor toestemming krijgen van de kamer voor watersport (CDWS), want helaas mag er nog niet recreatief gedoken worden.

Het is geen fun-diven maar ik heb er toch van genoten en ondertussen een mooie slangaal gezien tijdens de opkuis. Ook kregen enkele duikers de goedkeuring van onze mooie grote (huisrif)schildpad. Die zag dat het goed was.

Een mooi filmpje werd er gemaakt door Moumen van Freedom divers. Klik hier om te openen.

Bedankt iedereen

In collaboration with Hepca and CDWS, clean-ups of the beaches and underwater were organized for several days this week.

It was Safaga’s turn on 25 and 26 June.

Some of Safaga’s dive centers have cooperated. Nemo was also present with Bert, Hans, Moustapha, Samaka and I (Nancy). We operated from Nemo together with Freedom Divers and Ducks Diving.

There were also Ullisdiving with United Divers, Dunes and 3 Turtles from the aluminum harbor where the boats are moored.

How much did we pick up from underwater? No idea in kilo’s, but it was a lot.

2 or 3 bags each to store the dirt, after 15 minutes they were full and then empty on the beach and back into the water for the second round. And this twice a day, and 2 days.

Mainly plastic bottles, cans, plastic bags and car tires? !! Incredible what disappears into the sea.

A good deal has already been cleared, but unfortunately there is still a lot. Hopefully we can repeat this a few more times, we hope that we get permission from the chambre of water sports (CDWS), because unfortunately no recreational diving is allowed yet.

It is not fun-diving, but I still enjoyed it and saw a nice snake-eel while cleaning. Some divers also received the approval of our beautiful large (house reef) turtle. He saw that it was good.

A nice video was made by Moumen of Freedom divers. Click here to open.

Thanks all.

Ondertussen in Nemo…/ Meanwhile at Nemo …

Ondertussen in Nemo…

Geen toeristen, geen vluchten, geen duiken, dus veel tijd om alles te desinfecteren, snoeien, schilderen…

Strandstoelen worden deze dagen onder handen genomen.

Struiken en bomen blijven goed groeien tijdens corona, dus deze moeten ook bijgeknipt worden.

Kleine, maar goeie, aanpassingen worden in de keuken gemaakt.

Ondertussen kijken we uit wanneer jullie terug kunnen komen en ook voor deze maatregelen wordt alles in gereedheid gebracht. Alleen weten we nog niet wanneer en dit maakt het heel moeilijk. We missen jullie enorm en hopen jullie spoedig te mogen verwelkomen.

Wanneer deze dag komt, laten we dit jullie zeker weten via onze website, Facebook, Instagram en een nieuwsbrief.

Meanwhile at Nemo…

No tourists, no flights, no diving, so plenty of time to disinfect, pruned, paint …

Beach chairs are being renovated.

Shrubs and trees continue to grow well during corona, so these should also be pruned.

Small, but good adjustments are made in the kitchen.

In the meantime, we look forward to when you can come back and these measures are being prepared. Only we do not yet know when and that makes it very difficult. We miss you very much and hope to welcome you soon.

When this day comes, we will let you know on our website, Facebook, Instagram and a newsletter.

Corona bij ons in Egypte

corona

Corona, Covid 19, mondkapjes, quarantaine, 1.5m, thuis werken,… allemaal woorden die wij allen heel goed kennen sedert dit jaar. Ik zou graag over iets anders schrijven, maar helaas….Velen onder jullie willen uiteindelijk wel eens weten hoe het er bij ons aan toe gaat.

Wel, dit heb ik gevonden via wikepedia : The 2020 coronavirus pandemic in Egypt is part of an ongoing worldwide coronavirus pandemic. The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on 14 February 2020. As of 8 April 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.

De volgende grafiek heb ik gevonden op de wordometer.info : datum 22/04

Dus op een inwonersaantal van over de 100 miljoen, valt dit eindelijk heel goed mee.
Ok, het aantal tests die gebeurd zijn is wat aan de lage kant. Maar op 14 dagen tijd blijven het aantal overlijdens laag.
Ik moet zeker ook vermelden dat de Egyptische regering wel veel maatregelen getroffen heeft :

 • Zo is er een uitgangsverbod tussen 20.00h en 06.00h. (veel egyptenaren komen maar ‘s avonds buiten door het warme weer.) Kinderen worden ook door vele ouders toch wel binnengehouden.
 • Alle stranden zijn gesloten, zowel openbaar als hotel-stranden.
 • Op vrijdag en zaterdag is alles van winkels dicht.
 • Egyptenaren die uit het buitenland terugkeren, worden verplicht 14 dagen in quarantaine gehouden.
 • Straten en stoepen worden regelmatig ontsmet door brandweer en leger.
 • Boetes en gevangenisstraffen voor wie zich niet aan de regels houdt.
 • Alle kerken en moskeeën zijn gesloten.

Wat er nog moet komen, weten ik niet. Maar laat ons hopen dat het zonnige, warme weer er goed aan is.
Morgen start de Ramadan, inshallah, en er zullen dit jaar geen lange tafels staan op straat voor het ontbijt en ook geen drankjes bedeeld worden op straat.

Ik wens jullie allen nog een veilge, leuke dag toe.
Vele zonnige afstands-kusjes en hopelijk tot binnenkort,
Het ganse Nemo-team

Corona with us in Egypt

Corona, Covid 19, face masks, quarantine, 1.5m, working from home, … all words that we all know very well since this year. I would like to write about something else, but unfortunately …. Many of you would like to know how things are going with us.
Well, I found this on wikepedia: The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on February 14, 2020. As of April 8, 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.
I found the following graph on the wordometer.info: date 22/04

So at a population of over 100 million, this is not so bad.
Okay, the number of tests that have happened is a bit on the low side. But in 14 days the number of deaths remains low.
I must also mention that the Egyptian government has taken many measures:

 • There is an exit prohibition between 8:00 pm and 6:00 am. (Many Egyptians only come out in the evening due to the warm weather.) Children are also kept indoors by many parents.
 • All beaches are closed, both public and hotel beaches.
 • All shops are closed on Friday and Saturday.
 • Egyptians returning from abroad are required to be quarantined for 14 days.
 • Streets and sidewalks are regularly disinfected by the fire brigade and army.
 • Fines and imprisonment for those who do not follow the rules.
 • All churches and mosques are closed.

I don’t know what is yet to come. But let us hope that the sunny, warm weather is good.
Ramadan, inshallah, will start tomorrow, and this year there will be no long tables on the street for breakfast and no drinks will be give away on the street.

I wish you all a safe and fun day.
Many sunny distance kisses and hopefully see you soon,
The entire Nemo team

Nemo @ Duik Vaker

Februari = Beursmaand

Op vrijdag 31 januari 2020 vanaf 18.00 uur start de duikbeurs Duik Vaker te Houten.

Publieke openingstijden :

Vrijdag 31 Januari 2020 : 18.00 – 21.00

Zaterdag 1 februari 2020 : 10.00 – 18.00

Zondag 2 februari 2020 : 10.00 – 17.00

Nemo Dive Club & Hotel zal weer aanwezig zijn op de Duikvaker op 31 januari en 1 en 2  februari 2020. Deze beurs wordt gehouden in de Expo Houten. Wij delen een stand met de Nederlandse Reisorganisator Diving World en hebben weer een speciale beursaanbieding .

Onze Nemo-beursaanbieding :

Indien u boekt op de Duikbeurs Duik Vaker te Houten of uiterlijk tot eind februari 2020 :

Ontvangt u 25% korting op elk duikpakket !!!!

( niet in combinatie met één van onze andere aanbiedingen )

( enkel geldig in combinatie met verblijf in ons hotel )

Het ganse jaar door speciale aanbieding voor grote groepen :

10 personen boeken verblijf à 11de persoon gratis verblijf

10 duikers boeken duikpakket à 11de duiker gratis duikpakket

Op de beurs geven we elke dag meer dan 10 prijzen weg per loting !

Op vrijdag is er 1 loting, op zaterdag en zondag 2. Prijzen variërend van:

 • Poloshirts
 • Sweaters
 • Badhanddoeken
 • Gratis duik pakketten *
 • Rugzakken
 • Gratis duikdag op onze boot *

* = Tegoedbon is niet in combinatie met andere aanbiedingen te gebruiken.

Iedereen die de stand van Nemo bezoekt kan een lootje invullen. De lootjes gaan in een grote pot. Een onschuldige hand neemt een lootje uit de pot  en de persoon van het lootje mag zelf een envelop kiezen. Is de persoon op het lootje niet aanwezig, dan vervalt het recht op een prijs.

Ben u de winnaar van een  poloshirts, sweaters of badhanddoeken, dan kunt u deze direct mee naar huis nemen. Voor de gratis duiken ontvangt de winnaar een tegoedbon. De tegoedbon kan worden gebruikt bij een directe boeking bij Nemo of bij boeking bij één van onze aangesloten touroperators.

Kijk voor meer informatie over onze prijzen voor accommodatie, huur duikuitrusting, duikcursussen en duikpakketten op onze website.

(https://www.nemodive.com/tarieven/)

Dus allemaal komen naar de beurs om bij Bert een lootje in te vullen. Even bijkletsen en natuurlijk een druppeltje te drinken…

Tot ziens op de Duikvaker, bij Diving World!

Bert & Sofie

Ho ho hooo x-mas @ Nemo

x-mas 2019 @ Nemo

Ho ho hooo x-mas @ Nemo, Boogie Woogie with Santa Claus.

Let’s take a look at our swinging x-mas card on you-tube : https://youtu.be/G8LsTUUID94

Mabrouk , iedereen is geslaagd

course

Afgelopen maanden hadden we weer een aantal cursisten, en… mabrouk, iedereen is geslaagd.

Cees Joosse en Arie Roos, gefeliciteerd met het behalen van jullie Open Water.

Nathalie Scala, Stan Rewinkel, Henri  Rewinkel en Maud Rewinkel behaalden ook hun Open Water. Henri en Maud behaalden daarnaast ook hun Advenced Open Water. Proficiat allen.

Patrice Van Lancker en Marie-Louise Van Parijs hebben de cursus Open Water ook met success afgehandeld. Bravo Patrice en Marie- Louise.

En ten slotte was Gian Marco Beeli aan de beurt en ook hij was geslaagd voor zijn Open Water. Proficiat Gian.

De onderwater wereld  is  een groepje bewonderaars rijker.

Mabrouk allen en vele mooie duiken gewenst.

Mabrouk, everyone passed

In recent months we had a number of students , and … mabrouk, everyone passed.

Cees Joosse and Arie Roos, congratulations on achieving your Open Water.

Nathalie Scala, Stan Rewinkel, Henri Rewinkel and Maud Rewinkel also achieved their Open Water. Henri and Maud also obtained their Advenced Open Water. Congratulations all.

Patrice Van Lancker and Marie-Louise Van Parijs have also successfully completed the Open Water course. Bravo Patrice and Marie-Louise.

And finally it was Gian Marco Beeli’s turn and he too had passed his Open Water. Congratulations Gian.

A group of enthusiastic divers richer in admiring the underwater world.

Mabrouk all and many beautiful dives desired.

Prachtige nazomer onder water

manta

Wat werden onze gasten in de watten gelegd door neptunus, met een prachtige nazomer onder water. Het grote wild is er en de duikers hebben het gemerkt.

Meerdere malen werd er gedoken met manta’s op panorama-reef. Bij 1 van die duiken mocht ik ook genieten van de sierlijke bewegingen van deze elegante vissen. Super, I love them…

Verder werden ook nog verschillende malen walvishaaien gespot vanop de boot. Waaronder een moeder met kalf.  Spijtig genoeg niet tijdens het duiken.  Maar wat niet was, kan nog komen.

Ook dolfijntjes sprongen dartel mee met de boot. Er waren ook enkele duikers die er mee gedoken hebben. Dit is toch altijd een adembenemende ervaring.

Ook schildpadden waren van de partij. Die laten zich niet storen tijdens het eten, en rustig knabbelen ze verder.

Andere boten en duikers hebben ook nog haaien gespot, waaronder hamerhaaien en longimanus.

Een heel leuk duikseizoen voor Safaga.

Een oproep aan het grote wild : blijf a.u.b. nog bij ons, want ik ben zeker dat er nog meer duikers zijn die zo’n indrukwekkende duiken willen maken met jullie.

Beautiful late summer under water

What were our guests pampered by Neptune, with a beautiful late summer under water. The big fish are here and the divers noticed it.

Several times they were diving with manta rays on panorama reef. At one of those dives I could also enjoy the graceful movements of these elegant fish. Great, I love them …

Furthermore, whale sharks were spotted from the boat several times. Including a mother with calf. Unfortunately not during diving. But what not was, can still come.

Dolphins jumped frolic along with the boat. There were also some divers who dived with them. This is always a breathtaking experience.

Turtles were also present. They do not let themselves be disturbed while eating, and they quietly nibble on.

Other boats and divers have also spotted sharks, including hammerhead sharks and longimanus.

A very nice diving season for Safaga.

A call to the big 5 : please stay with us, because I am sure there are more divers who want to do such impressive dives with you.