Ondertussen in Nemo…/ Meanwhile at Nemo …

Ondertussen in Nemo…

Geen toeristen, geen vluchten, geen duiken, dus veel tijd om alles te desinfecteren, snoeien, schilderen…

Strandstoelen worden deze dagen onder handen genomen.

Struiken en bomen blijven goed groeien tijdens corona, dus deze moeten ook bijgeknipt worden.

Kleine, maar goeie, aanpassingen worden in de keuken gemaakt.

Ondertussen kijken we uit wanneer jullie terug kunnen komen en ook voor deze maatregelen wordt alles in gereedheid gebracht. Alleen weten we nog niet wanneer en dit maakt het heel moeilijk. We missen jullie enorm en hopen jullie spoedig te mogen verwelkomen.

Wanneer deze dag komt, laten we dit jullie zeker weten via onze website, Facebook, Instagram en een nieuwsbrief.

Meanwhile at Nemo…

No tourists, no flights, no diving, so plenty of time to disinfect, pruned, paint …

Beach chairs are being renovated.

Shrubs and trees continue to grow well during corona, so these should also be pruned.

Small, but good adjustments are made in the kitchen.

In the meantime, we look forward to when you can come back and these measures are being prepared. Only we do not yet know when and that makes it very difficult. We miss you very much and hope to welcome you soon.

When this day comes, we will let you know on our website, Facebook, Instagram and a newsletter.

Corona bij ons in Egypte

corona

Corona, Covid 19, mondkapjes, quarantaine, 1.5m, thuis werken,… allemaal woorden die wij allen heel goed kennen sedert dit jaar. Ik zou graag over iets anders schrijven, maar helaas….Velen onder jullie willen uiteindelijk wel eens weten hoe het er bij ons aan toe gaat.

Wel, dit heb ik gevonden via wikepedia : The 2020 coronavirus pandemic in Egypt is part of an ongoing worldwide coronavirus pandemic. The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on 14 February 2020. As of 8 April 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.

De volgende grafiek heb ik gevonden op de wordometer.info : datum 22/04

Dus op een inwonersaantal van over de 100 miljoen, valt dit eindelijk heel goed mee.
Ok, het aantal tests die gebeurd zijn is wat aan de lage kant. Maar op 14 dagen tijd blijven het aantal overlijdens laag.
Ik moet zeker ook vermelden dat de Egyptische regering wel veel maatregelen getroffen heeft :

 • Zo is er een uitgangsverbod tussen 20.00h en 06.00h. (veel egyptenaren komen maar ‘s avonds buiten door het warme weer.) Kinderen worden ook door vele ouders toch wel binnengehouden.
 • Alle stranden zijn gesloten, zowel openbaar als hotel-stranden.
 • Op vrijdag en zaterdag is alles van winkels dicht.
 • Egyptenaren die uit het buitenland terugkeren, worden verplicht 14 dagen in quarantaine gehouden.
 • Straten en stoepen worden regelmatig ontsmet door brandweer en leger.
 • Boetes en gevangenisstraffen voor wie zich niet aan de regels houdt.
 • Alle kerken en moskeeën zijn gesloten.

Wat er nog moet komen, weten ik niet. Maar laat ons hopen dat het zonnige, warme weer er goed aan is.
Morgen start de Ramadan, inshallah, en er zullen dit jaar geen lange tafels staan op straat voor het ontbijt en ook geen drankjes bedeeld worden op straat.

Ik wens jullie allen nog een veilge, leuke dag toe.
Vele zonnige afstands-kusjes en hopelijk tot binnenkort,
Het ganse Nemo-team

Corona with us in Egypt

Corona, Covid 19, face masks, quarantine, 1.5m, working from home, … all words that we all know very well since this year. I would like to write about something else, but unfortunately …. Many of you would like to know how things are going with us.
Well, I found this on wikepedia: The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on February 14, 2020. As of April 8, 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.
I found the following graph on the wordometer.info: date 22/04

So at a population of over 100 million, this is not so bad.
Okay, the number of tests that have happened is a bit on the low side. But in 14 days the number of deaths remains low.
I must also mention that the Egyptian government has taken many measures:

 • There is an exit prohibition between 8:00 pm and 6:00 am. (Many Egyptians only come out in the evening due to the warm weather.) Children are also kept indoors by many parents.
 • All beaches are closed, both public and hotel beaches.
 • All shops are closed on Friday and Saturday.
 • Egyptians returning from abroad are required to be quarantined for 14 days.
 • Streets and sidewalks are regularly disinfected by the fire brigade and army.
 • Fines and imprisonment for those who do not follow the rules.
 • All churches and mosques are closed.

I don’t know what is yet to come. But let us hope that the sunny, warm weather is good.
Ramadan, inshallah, will start tomorrow, and this year there will be no long tables on the street for breakfast and no drinks will be give away on the street.

I wish you all a safe and fun day.
Many sunny distance kisses and hopefully see you soon,
The entire Nemo team

Ho ho hooo x-mas @ Nemo

x-mas 2019 @ Nemo

Ho ho hooo x-mas @ Nemo, Boogie Woogie with Santa Claus.

Let’s take a look at our swinging x-mas card on you-tube : https://youtu.be/G8LsTUUID94

Toen & nu @ Nemo

view @ Nemo

Een kijkje in het verleden in : ‘Toen & nu @ Nemo

In 10 jaar tijd is er heel veel veranderd bij Nemo. Ik laat jullie meegenieten van toen en nu met foto’s uit de oude doos. Voor sommigen zal dit waarschijnlijk veel herinneringen oproepen.

Ook Dory is gegroeid, letterlijk en figuurlijk.

Hieronder een reis in de tijd met Nemo & Dory.

Then & now @ Nemo

A look into the past in: ‘Then & now @ Nemo

A lot has changed at Nemo in 10 years. I let you enjoy from then and now with photos from the old box. For some, this is likely to evoke many memories.

Dory has also grown, literally and figuratively.

Below a journey in time with Nemo & Dory.

Children from Safaga with special needs.

children from Safaga with special needs

Een nieuw project is ontstaan : Children from Safaga with Special Needs.

Heba en Joseph zijn naast hun werk op de special school begonnen met een nieuw project. Niet alleen krijgen de kinderen onderwijs, maar de sociale kontakten staan ook hoog in het vaandel. Ook wordt de ganse familie erbij betrokken, ouders en ook broertjes en zusjes. Wat een enorme vooruitgang is voor de „children from Safaga with special needs“.

Zo werd er in Safaga door Heba en Joseph prive een huis gehuurd, waar de lessen doorgaan en de kinderen worden ook buiten de school opgevolgd. Zij krijgen niks van de overheid voor dit.

Toen dit nieuws Sofie‘s oor bereikte, heeft ze direct besloten om ook hen te steunen met dit mooie project.

Elke woensdag komen enkele kinderen voor watertherapie.

Enkele weken geleden mocht Nemo de kinderen ontvangen voor een strand-dagje. Glunderende gezichtjes, van de kindjes zelf, maar ook veel ouders, broertjes en zusjes waren van de partij.

En deze week was er een dance-party voorzien. Mooie bende was het weer. Er werd duchtig gedanst en ook Mickey en Minnie Mouse, Spongebob, Tom en Jerry en veel andere figuren waren erbij. Speciale dank ook voor de DJ en zijn team voor de heerlijke sfeer dat ze brachten.

Het is heus niet gemakkelijk in Egypte om een kindje te hebben die wat anders is. En daarom willen we dit project ook heel graag steunen. In de winkel verkopen we koffietassen, potloden en postkaarten. De opbrengst wordt verdeeld onder deze projecten. Knutselmateriaal, knuffels, kleurplaten, potloden, puzzels, … zijn nog altijd zeer welkom.

Bedankt Heba, Joseph, Sofie en het ganse Nemo-team.

Dank aan Ahmed Shafik voor de wekelijkse watertherapie en ook speciale dank aan de DJ en het animatieteam, het was super zweten in die kostuums.

Children from Safaga with special needs.

A new project has emerged: Children from Safaga with Special Needs.

Heba and Joseph started a new project alongside their work at the special school. Not only do children receive education, but social contacts are also of high importance. The entire family is involved, parents and also brothers and sisters. What a huge advance for the “children from Safaga with special needs”.

In Safaga Heba and Joseph privately rented a house, where the lessons continue and the children are also followed up outside the school. They get nothing from the government for this.

When this news reached Sofie’s ear, she immediately decided to support them with this great project.

Every Wednesday some children come for water therapy.

A few weeks ago Nemo welcomed the children for a beach day. Gleaming faces from the children themselves, but also many parents, brothers and sisters were present.

And this week a dance party was planned. Nice gang. There was a lot of dancing and Mickey and Minnie Mouse, Spongebob, Tom and Jerry and many other characters were there. Special thanks also to the DJ and his team for the wonderful atmosphere that they brought.

It is really not easy in Egypt to have a child who is different. And that is why we want to support this project very much. In the store we sell coffee cups, pencils and post cards. The proceeds are distributed among these projects. Craft materials, cuddly toys, coloring pages, pencils, puzzles, … are still very welcome.

Thanks Heba, Joseph, Sofie and the whole Nemo-team.

Thanks to Ahmed Shafik for the weekly watertherapy and also special thanks for the DJ and his animationteam, that was realy hot in those costums.

Happy Easter !

Happy Easter from the Nemo-Team

Aan allen een happy Easter, zalig Pasen van het ganse Nemo team.

Het zonnetje schijnt prachtig, de bloemetjes bloeien, het hotel heeft een nieuw kleurtje gekregen, de Dory is terug van het droogdok en ons team staat er op zijn paasbest bij.

Het nieuwe seizoen is van start gegaan, en wij zijn er klaar voor.

Happy Easter from the Nemo-Team

Happy Easter !

To all a happy Easter from the Nemo team.

The sun is shining beautiful, the flowers are blooming, the hotel has been given a new color, the Dory is back from the dry dock and our team is at its best.

The new season has started, and we are ready.

Belgian diving fair 2019

duikbeurs Antwerpen

Belgian diving fair Antwerpen (België)

Volgend weekend is er opnieuw de Belgian diving fair in Antwerpen op 16-17 maart.

Helaas zullen we er zelf niet aanwezig zijn, dus ook geen druppeltjes.

Maar indien u boekt tussen 16 maart en 31 maart 2019 :

ontvangt u 25% korting op elk duikpakket !!!!

Indien vragen mail ons gerust op dit email-adres : info@nemodive.com

Speciale aanbieding voor groepen

10 personen boeken verblijf –> 11de persoon gratis verblijf
10 duikers boeken duikpakket –> 11de duiker gratis duikpakket

Je kan rechtstreeks bij ons boeken of via een touroperator waar we mee samenwerken.

Veel duikplezier.

Het ganse Nemo-team

Belgian diving fair 2019

Belgian diving fair Antwerp (Belgium)


Next weekend there will again be the Belgian diving fair in Antwerp on 16-17 March.


Unfortunately, we will not be there ourselves, so no droplets either.
But if you book between 16 March and 31 March 2019:
you receive a 25% discount on each dive package !!!!


If questions please mail us at this email address: info@nemodive.com


Special offer for groups
10 people booking accomodation –> 11th person free accomodation
10 divers book diving package –> 11th diver free diving package


You can book directly with us or through a tour operator that we work with.


Plenty of diving fun,
The whole Nemo team

Beurs Houten Nederland

Beursbericht Houten Nederland

 

Het seizoen van de beurzen is aangebroken.

Het weekend van 1-2-3 februari is er de beurs Duik-vaker te Houten (Nederland).

Nemo zelf zal niet aanwezig zijn, dus spijtig genoeg zullen de borreltjes er ook niet zijn…

Wel hebben we een promotie lopen tijdens die periode.

Professional dive-fair

The season of the fairs has arrived.

The weekend of 1-2-3 February there is the trade show Duik-vaker in Houten (Netherlands).

Nemo himself will not be present, so unfortunately the small jenever-drinks will not be there either …

We do, however, have a promotion during that period.

Van oud naar nieuw @ Nemo

HNY@Nemo

Van oud naar nieuw @ Nemo

 

Na het duiken effe opfrissen en dan…

De lekkere geur komt je al tegemoet vanuit het feestelijk uitgedoste restaurant. Alle mensen zijn in  een goeie stemming met een drankje erbij. Vis, vlees, kalkoen, frietjes, puree,… teveel om op te noemen, doen je al lekkerbekken als je er naar kijkt.

De koks en de service hebben zich ook aangepast aan de feestelijkheden.

Na het  heerlijke maal nog een zalig dessert, pfff de buikjes zijn rond. Nu effe de benen strekken en wat meedeinen op de muziek zorgen ervoor dat er terug wat plaats is, want daar worden (naar Nederlandse gewoonte) de oliebollen binnengebracht. Hmmmm lekkkkker.

Kwart voor twaalf wordt er buiten op het dakterras de laatste minuten doorgebracht en afgeteld naar het nieuwe jaar. Happy New Year ! Kusje hier, zoentje daar. En dan is er vuurwerk.

Nog een paar uurtjes dansen en dan zalig zwevend de trappen af naar ons bedje, want morgen staan er weer duiken gepland. Uitzonderlijk om 10 uur vaart de Dory ons uit voor een nieuwjaarsduik.

Aan iedereen : het allerbeste voor het nieuwe jaar.

 

From old to new @ Nemo

After diving a shower and then …
You can already smell the tasty flavor from the festively decorated restaurant. All people are in a good mood with a drink. Fish, meat, turkey, fries, puree, … too many to mention,  my mouth is watering.

The chefs and the service have also adapted to the festivities.

After the delicious meal a nice dessert, pfff the tummies are full. Now stretch the legs smoothly and let them dance to the music to make sure that there is some space back, because there are (according to Dutch custom) brought in the oliebollen. Hmmmm yammy.
Quarter to twelve, the last minutes are spent outside on the roof terrace and counted down to the new year. Happy New Year! Kiss here, kiss there. And then there is fireworks.

A few more hours dancing and then blissfully down the stairs to our bed, because tomorrow there are planned diving again. Exceptional at 10 o’clock the Dory sails out for a New Year’s dive.

To everyone: the very best for the new year.

X-mas and new year @ Nemo

kerstwens
X-mas and new year @ Nemo

We wensen je :

Een winter met veel sneeuw en ijs
Met sleeën en schaatsen
Daarna een lentezonnetje
Genoeg voor blote benen
Warme Zomer, lekker lang
Even op vakantie naar Nemo misschien ?
Herfst met felle kleuren
Knus huis tijdens een storm

Geniet het jaar rond
En blijf gezond.

Maak er een geweldig
Fijn, goed en vrolijk
2019 van !

Please watch our x-mas video

We wish you:
A winter with lots of snow and ice
With sleds and skates
Then a spring sun
Enough for bare legs
Warm Summer, nice and long
Just on holiday to Nemo perhaps?
Autumn with bright colors
Cozy house during a storm

Enjoy the year around
And stay healthy.
Make it a great one
Fine, good and cheerful
2019 from!