Corona bij ons in Egypte

Corona, Covid 19, mondkapjes, quarantaine, 1.5m, thuis werken,… allemaal woorden die wij allen heel goed kennen sedert dit jaar. Ik zou graag over iets anders schrijven, maar helaas….Velen onder jullie willen uiteindelijk wel eens weten hoe het er bij ons aan toe gaat.

Wel, dit heb ik gevonden via wikepedia : The 2020 coronavirus pandemic in Egypt is part of an ongoing worldwide coronavirus pandemic. The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on 14 February 2020. As of 8 April 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.

De volgende grafiek heb ik gevonden op de wordometer.info : datum 22/04

Dus op een inwonersaantal van over de 100 miljoen, valt dit eindelijk heel goed mee.
Ok, het aantal tests die gebeurd zijn is wat aan de lage kant. Maar op 14 dagen tijd blijven het aantal overlijdens laag.
Ik moet zeker ook vermelden dat de Egyptische regering wel veel maatregelen getroffen heeft :

 • Zo is er een uitgangsverbod tussen 20.00h en 06.00h. (veel egyptenaren komen maar ‘s avonds buiten door het warme weer.) Kinderen worden ook door vele ouders toch wel binnengehouden.
 • Alle stranden zijn gesloten, zowel openbaar als hotel-stranden.
 • Op vrijdag en zaterdag is alles van winkels dicht.
 • Egyptenaren die uit het buitenland terugkeren, worden verplicht 14 dagen in quarantaine gehouden.
 • Straten en stoepen worden regelmatig ontsmet door brandweer en leger.
 • Boetes en gevangenisstraffen voor wie zich niet aan de regels houdt.
 • Alle kerken en moskeeën zijn gesloten.

Wat er nog moet komen, weten ik niet. Maar laat ons hopen dat het zonnige, warme weer er goed aan is.
Morgen start de Ramadan, inshallah, en er zullen dit jaar geen lange tafels staan op straat voor het ontbijt en ook geen drankjes bedeeld worden op straat.

Ik wens jullie allen nog een veilge, leuke dag toe.
Vele zonnige afstands-kusjes en hopelijk tot binnenkort,
Het ganse Nemo-team

Corona with us in Egypt

Corona, Covid 19, face masks, quarantine, 1.5m, working from home, … all words that we all know very well since this year. I would like to write about something else, but unfortunately …. Many of you would like to know how things are going with us.
Well, I found this on wikepedia: The first case of COVID-19 in Egypt was confirmed on February 14, 2020. As of April 8, 2020 there have been 1,560 confirmed cases, 305 recovered and 103 deaths.
I found the following graph on the wordometer.info: date 22/04

So at a population of over 100 million, this is not so bad.
Okay, the number of tests that have happened is a bit on the low side. But in 14 days the number of deaths remains low.
I must also mention that the Egyptian government has taken many measures:

 • There is an exit prohibition between 8:00 pm and 6:00 am. (Many Egyptians only come out in the evening due to the warm weather.) Children are also kept indoors by many parents.
 • All beaches are closed, both public and hotel beaches.
 • All shops are closed on Friday and Saturday.
 • Egyptians returning from abroad are required to be quarantined for 14 days.
 • Streets and sidewalks are regularly disinfected by the fire brigade and army.
 • Fines and imprisonment for those who do not follow the rules.
 • All churches and mosques are closed.

I don’t know what is yet to come. But let us hope that the sunny, warm weather is good.
Ramadan, inshallah, will start tomorrow, and this year there will be no long tables on the street for breakfast and no drinks will be give away on the street.

I wish you all a safe and fun day.
Many sunny distance kisses and hopefully see you soon,
The entire Nemo team

1 comment

Write a Comment

Fields with * are required

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.