Clean-up in Safaga

In samenwerking met Hepca en CDWS werden er deze week verschillende dagen clean-ups georganiseerd van de stranden en onderwater.

Op 25 en 26 juni was Safaga aan de beurt.

Praktisch alle duikcentrums van Safaga hebben meegewerkt. Ook Nemo was aanwezig met Bert, Hans, Moustapha, Samaka en ik (Nancy) . Samen met Freedom Divers en Ducks Diving opereerden we vanuit Nemo

Verder waren er ook nog Ullisdiving met United Divers, Dunes and 3 Turtles vanuit de aluminium haven waar de boten gemeerd liggen.

Hoeveel hebben we opgehaald van onder water ? Geen idee in kilo’s, maar het was heeeel veel.

Elk 2 of 3 zakken mee om het vuil op te bergen, na een kwartier rapen waren die vol en dan legen op het strand en terug het water in voor de tweede ronde. En dit 2x per dag, en 2 dagen.

Hoofdzakelijk plastiekflessen, blikjes, plastiek zakken en autobanden ?!! Ongelooflijk wat er allemaal in de zee verdwijnt.

Een flink stuk is al opgeruimd, maar helaas ligt er nog heel veel. Hopelijk kunnen we dit wel nog enkele keren herhalen, we hopen dat we daarvoor toestemming krijgen van de kamer voor watersport (CDWS), want helaas mag er nog niet recreatief gedoken worden.

Het is geen fun-diven maar ik heb er toch van genoten en ondertussen een mooie slangaal gezien tijdens de opkuis. Ook kregen enkele duikers de goedkeuring van onze mooie grote (huisrif)schildpad. Die zag dat het goed was.

Een mooi filmpje werd er gemaakt door Moumen van Freedom divers. Klik hier om te openen.

Bedankt iedereen

In collaboration with Hepca and CDWS, clean-ups of the beaches and underwater were organized for several days this week.

It was Safaga’s turn on 25 and 26 June.

Some of Safaga’s dive centers have cooperated. Nemo was also present with Bert, Hans, Moustapha, Samaka and I (Nancy). We operated from Nemo together with Freedom Divers and Ducks Diving.

There were also Ullisdiving with United Divers, Dunes and 3 Turtles from the aluminum harbor where the boats are moored.

How much did we pick up from underwater? No idea in kilo’s, but it was a lot.

2 or 3 bags each to store the dirt, after 15 minutes they were full and then empty on the beach and back into the water for the second round. And this twice a day, and 2 days.

Mainly plastic bottles, cans, plastic bags and car tires? !! Incredible what disappears into the sea.

A good deal has already been cleared, but unfortunately there is still a lot. Hopefully we can repeat this a few more times, we hope that we get permission from the chambre of water sports (CDWS), because unfortunately no recreational diving is allowed yet.

It is not fun-diving, but I still enjoyed it and saw a nice snake-eel while cleaning. Some divers also received the approval of our beautiful large (house reef) turtle. He saw that it was good.

A nice video was made by Moumen of Freedom divers. Click here to open.

Thanks all.

House-reef clean-up @ Nemo

House-reef clean-up @ Nemo

Gelukkig zijn er mensen die van de schoonheid van de natuur kunnen genieten. Die mensen houden ook van een propere wereld. En deze personen zorgen voor een schoner house-reef @ Nemo.

Niet alleen het huisrif, maar ook de weg naar het huisrif werd onder handen genomen. Kilo’s afval, vooral plastiek en blikjes, werden al boven gehaald.

Soms wordt er getwijfeld aan „afval“ die al bewoond is door vissen of octopussen of slakken en al begroeid is met sponsen en zacht koraal. Wanneer dit echt al een woonplaats is, zoals oude frames, of een oude autoband waar grijze mureentjes of een octopus in schuilt , zegt mijn gevoel : laten liggen. Wat denken jullie ?

Grote dank aan de groepen die dit al met z’n allen gedaan hebben.

We zijn aan het werken om het systeem van ophalen van het vuil met de zodiac te verbeteren. Zodat de mensen niet naar boven hoeven te komen om hun volle zak te ledigen. Suggesties zijn altijd welkom.

We denken eraan om dit verder uit te werken naar de andere duikstekken.
Dus breng gerust het afval mee aan boord van de Dory.

Nogmaals dank aan de mensen die dit voor onze natuur doen. Respect and love y all.

 

House-reef clean-up  @ Nemo

Fortunately, there are people who can enjoy the beauty of nature. Those people also like a clean world. And these people provide a cleaner house reef @ Nemo.

Not only the house reef, but also the road to the house reef was taken care of. Kilos of waste, especially plastic and cans, were already brought up.

Sometimes there is doubt about “waste” that is already inhabited by fish or octopuses or snails and is already covered with sponges and soft coral. When this really is already a place to live, like old frames, or an old car tire with gray murmures or an octopus, my feeling says: let it lie. What do you think ?

Big thanks to the groups who have already done this together.

We are working to improve the system of retrieval of the dirt with the zodiac. So that people do not have to come up to empty their full bag. Suggestions are always welcome.

We are thinking of working this out further to the other dive sites.
So bring the waste with you on board the Dory.

Thanks again to the people who do this for our nature. Respect and love y all.