house-reef-cleaning

housereef

Een blog gemaakt door duikteam Ortega over house-reef-cleaning

NL |Diving against debris

Voor vertrek hadden wij met het team “Duikteam Ortega”, het idee opgevat om de duikwereld weer wat mooier te maken en rommel op te ruimen. We willen immers nog lang in deze mooie wereld te gast zijn. Gewapend met onze duikuitrusting en een aantal netzakken zijn we te water gegaan op het huisrif. Wat is het huisrif met zijn leven toch wonderschoon. het huisrif wat zich tussen de negen en twaalf meter bevindt, barst van het leven en je komt gewoon ogen tekort. Omdat je ook in een gebied zit waar veel lokale bevolking zwemt, vind je tevens afval onder water. We hebben op de terugweg al het afval wat we mee konden nemen in onze netzakken gestopt en mee uit het water genomen. Eenmaal uit het water zie je dan pas eindelijk hoeveel het is. We hebben niet alleen een mooie duik gemaakt met als toetje de huis-schildpad, maar ook de zee een stukje schoner gemaakt !

A blog made by diving team Ortega about house-reef-cleaning:

ENG | Diving against debris

Before leaving, we had the idea with the team “Diving team Ortega” to make the diving world more beautiful and to clean up rubbish. After all, we want to stay a long time in this beautiful world. Armed with our diving equipment and a number of meshbags we went to the house reef. What is the house reef with his life so beautiful. the house reef, which is between nine and twelve meters, is bursting with life and you just lack eyes. Because you are also in an area where many locals swim, you also find waste under water. On the way back we put all the waste that we could take with us into our meshbags and taken out of the water. Once you are out of the water, you can finally see how much it is. We have not only made a nice dive with the house turtle as highlight, but also made the sea a bit cleaner!

Ervaringen van gasten / Guests experiences @ Nemo Dive Club & Hotel

Wij zijn Sterre en Karlijn en dit jaar zijn we voor de tweede keer op duikvakantie in Egypte en zijn wij verbleven in het allerleukste duikhotel Nemo. In Nederland zijn wij begonnen aan een duikcursus en in Egypte zijn wij hier verder mee gegaan. Wij hebben een aantal keer op het huisrif gedoken, waar je altijd wat tegen komt. Zo heeft Paul ons de zeepaardjes laten zien. Ook zijn we een aantal keer met de Dory boot gaan duiken naar mooie riffen op zee met Bert en Branco. Het favoriete rif van Karlijn is Tobia Arbaa. Het koraal is heel mooi kleurrijk en daar hebben wij een adelaarsrog gespot. Het favoriete rif van mij (Sterre) is Shaab Sheer west. Het mooie aan dat rif is de koraaltuin, overal waar je kijkt is koraal en zie je mooie kleurijke visjes. Wij zijn super dankbaar voor deze mooie ervaringen en willen graag iedereen bedanken die ons kennis heeft laten maken met deze mooie onderwaterwereld. Ook nog een extra bedankje naar Rudi die onze onderwatergids was de laatste twee duiken en ons de mooie plekjes heeft laten zien.

We are Sterre and Karlijn and this year we are on a diving break in Egypt for the second time and we have stayed at the very best diving hotel Nemo. In the Netherlands we started a diving course and we went on in Egypt. We have dived the house reef a number of times, and you always come across. That’s how Paul showed us the sea horses. We have also dived the boat Dory several times with beautiful riffs at sea with Bert and Branco. The favorite reef of Karlijn is Tobia Arbaa. The coral is very beautiful and we spotted an eagle ray. My favorite reef (Sterre) is Shaab Sheer west. The beautiful of that reef is the coral garden, everywhere you look is coral and you see beautiful colorful fish. We are very grateful for these beautiful experiences and would like to thank everyone who made us acquainted with this beautiful underwater world. Also an extra thank you to Rudi who our underwater guide was the last two dives and showed us the beautiful spots.

Een 3e duik vanaf de Dory / A 3th dive from the Dory @ Nemo Dive Club & Hotel

Een paar dagen geleden hebben een viertal duikers een 3e duik gemaakt vanaf de Dory. Als de Dory langs het huisrif vaart staan de duikers klaar op het achterdek. De toeter gaat, snel in het water. Ik had mij zelf laten afzetten met de zodiac. Even een kleine groet, een paar afspraken en we gaan onder water. We hebben besloten zo snel mogelijk naar het zeegras te duiken om op zoek te gaan naar de zeepaardje. Maar toch zien we op het rif ook nog leuke dingen. Toch altijd weer wat pyamaslakken en wrattenslakken, de bruid van de zee die heel nieuwsgierig is. In het zeegras zien we als eerste een mangrovekwal. Dan op zoek naar de zeepaardjes op de plek die ik heb aangewezen. We zoeken zeker 25 minuten met zijn vieren. Dan klinkt er getik om aandacht. Gelukkig heeft éen van ons een zeepaardje gezien. Omdat het zeepaardje niet aan het zwemmen was, was het moeilijk hem of haar te ontdekken. Blijft toch fascinerend. We blijven toch 15 minuten rond het zeepaardje voor het maken van foto’s en films. Daarna gaan we terug naar hoten Nemo. We hebben een drankje verdiend.

Foto’s gemaakt door Sanne van Delft

A few days ago, four dives made a 3rd dive from the Dory. When the Dory sails along the house reef the divers are ready on the dive deck. The whistle goes, we go quickly into the water. I had dropped myself with the zodiac. Just a little greeting, a few appointments and we go under water. We decided to dive to the sea grass as soon as possible to look for the sea horse. But yet we also see nice things on the reef. Still again, some pyamas slugs and wrats slugs, the bride of the sea who is very curious. In the sea grass we first see a casiopea. Then we look for the sea horses at the place I have designated. We definitely look for 25 minutes with the four of us. Then a sound asking for attention. Fortunately, one of us saw a sea horse. Because the sea horse was not swimming, it was difficult to discover him or her. Still remains fascinating. We’ll stay 15 minutes around the sea horse for taking pictures and movies. Then we go back to Nemo’s hotel. We deserve a drink.

Pictures owned by Sanne van Delft

 

 

Wat is dit voor een dier? | What is this for an animal?

Een paar weken geleden hebben wij gevraagd naar de naam van deze slak. Echter Sjonnie heeft de naam zelf gevonden op internet. Het is de MARIONIA CYANOBRANCHIATA. Deze slak is al in 1831 ontdekt, maar er zijn maar een paar geregistreerde waarnemingen. Echt een hele zeldzame slak op ons huisrif.

A few weeks ago we asked for the name of this snail. However, Sjonnie has found the name itself on the internet. It is the MARIONIA CYANOBRANCHIATA. This snail was discovered in 1831, but there are only a few registered observations. A very rare snail on our house reef.

Wat is dit voor een dier

Een zeepaardje op het huisrif / A sea horse on the house reef @ Nemo Dive Club & Hotel

Een derde duik vanaf de Dory. Toch nog even proberen om een zeepaardje te vinden. Wij moetsen wel ruim 40 minuten zoeken, maar gelukkig toch gelukt. (Foto gemaakt door Gwenda van der Pol)

A third dive from the Dory. Still try to find a sea horse. We had to to search for more than 40 minutes, but luckily we managed to find it. (Photo taken by Gwenda van der Pol)